اخبار فرشفرش

عوامل موثر بر قیمت گذاری فرش

مجله خبری فرش

 • عوامل موثر بر ارزش و قیمت فرش دستباف در داخل کشور کدام است؟ قیمت گذاری فرش و قالی در ایران تحت تاثیر چه عواملی است؟

  در مطلب قبل خواندیم که:

  در اصـل واضـح تریـن شـاخص در تعییـن قیمـت فـرش نسـبت بـه نمونـه هـای دیگـر مـی باشـد، بـر همـگان مشـهود اسـت، نکته ی مهـم در این خصـوص یـادآوری کاهـش قیمـت در واحـد متر مربـع در ابعـاد کوچـک و افزایـش هزینـه ی تولیـد در ابعـاد بـزرگ اسـت کـه مـی توانـد متأثـر از هزینـه ی مکان بافـت، راکـد مانـدن زمانی سـرمایه، بافـت متمرکـز و یـا تـک بافـی کـه در ابعـاد کوچـک، هزینـه را کاهـش و در ابعـاد بـزرگ بـا تولیـد کارگاهـی و هزینـه هـای مربـوط موجـب افزایـش قیمـت مـی گـردد.

  در این مطلب به یکی دیگر از عوامل فرش، سلیقه ی روز می پردازیم. پس با ما تا آخر این مطلب همراه باشید و در آخر نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

  سلیقه ی روز، عوامل موثر بر قیمت گذاری فرش

  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش
  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش

  اکنـون بیشـتر بـه علـت کاهـش صـادرات در جهـت مصـرف داخلـی مـی باشـد متأثـر از نقـش هـای بـازار پسـند مخاطـب ایرانـی اسـت کـه توانسـته در وحلـه اول باعـث افزایـش تقاضـا بـرای طرحـی خـاص و در نهایـت تغییـر قیمـت آن گـردد.

  بـه عنـوان مثـال در فـرش تبریـز افزایـش میـل بـازار بـه سـمت ازدیـاد تعـداد رنگ هـای بـه کار رفتـه، تغییـر در نـوع مصالـح و افزایـش درصـد ابریشـم و پـرکاری و رج هـای بالا مـی باشـد، کـه امـروزه موجـب زیبایـی بیشـتر قالـی هـا و هزینـه تولیـد قالـی هـای طـرح جدیـد را تحـت تأثیـر قـرارداده و باعـث افزایـش قیمـت شـده اسـت.

  مطلب پیشنهادی: ضرورت سرمایه گذاری برای رونق فرش دستباف

  عیـوب و سـالم بـودن و اشـکالات فـرش در قیمـت آن دخالـت داشـته و در برخـی مـوارد باعـث افـت کلـی ارزش آن مـی گـردد البتـه فـرش چون یـک کار هنـری خلق شـده بـا دسـت اسـت بـرای مسـائل فنـی حـد معمولـی دارد که خطـای بیشـتر از آن می توانـد عیـب تلقی شـود.

  فراوانـی یـا به قولـی تعـادل عرضـه و تقاضـا بـرای یـک طـرح، یـک سـایز و حتـی رنگی خـاص از یـک قالـی مـی توانـد تأثیر بـر قیمـت آن بگـذارد و در صـورت کم یـاب بودن باعـث افزایـش و عرضـه بیشـتر موجـب کاهش قیمت گـردد.

  عوامل موثر بر ارزش و قیمت کالا

  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش
  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش

  از عوامــل موثــر بــر روی ارزش هــر کالا نحــوه ی ارائــه و بــه مفهومــی بازاریابــی آن مـی باشـد، علـی الخصـوص در مـورد کار هـای هنـری و فرهنگـی ایـن فاکتـور نقـش خـود را بیشـتر ایفـا مـی کنـد.

  یـک کار هنـری بایسـتی در شـرایط خـوب و ایـده آل بـرای مخاطـب عرضـه گـردد ایـن امـر در فـروش هـای خـرد و کلان موثر بـوده و اثـر بخشـی ایـن شـاخص در فـرش دسـتباف بـه عنـوان یـک کالای فرهنگی و هنری بیشـتر مشـهود اسـت و نحـوه ارائه آن کاملاً ارزش ایـن محصـول را تغییـر مـی دهـد.

  بـه عنـوان مثـال بعضـی برندهـای هنـری بـا کنتـرل تعـداد تولیـد طرح هـای خـاص و ارائـه محصول به صـورت فـروش در جایگاه هـای محـدود باعـث عـدم افزایـش طـرح هـای مشـابه (کپـی کاری) و کنتـرل قیمـت بـه میـل خـود مـی شـوند.

  نتیجه گیری در مورد قیمت فرش در بازار

  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش
  عوامل-موثر-بر-قیمت-گذاری-فرش

  نتیجـه گیـری از ایـن فاکتـور در مثال فـوق حاصل همپوشـانی کیفیت و برنـد تولیدات اسـت در ایـن حالـت، قیمـت گـذاری بیشـتر در دسـت ارائـه دهنـده محصـول خواهد بود.

  بـرای توضیـح مطلـب از زاویـه دیگـر می تـوان بـه مـکان و نحـوه ارائـه کالا اشـاره کـرد. زمانـی کـه یـک قالـی بـه صـورت آمـاده در فضایـی دکوراتیـو عرضه مـی گردد، جلـوه و هویـت ایـن کار هنـری بـه صـورت بهتـری نمایـان مـی شـود. این امـر در بخـش خرده فروشـی، اهمیت بیشـتری دارد

  مطلب پیشنهادی: قیمت دستگاه قالیشویی میزی

  یکــی از قوانیــن کلــی تجــارت ارائــه محصــول بــا عــزت و آشــنایی بــه روش هــای تاثیر بازاریابـی بـه مصـرف کننـده و یـا خریـدار عمـده می باشـد در اینصـورت متعاقبـاً مخاطـب در تعییـن ارزش محصـول، کم رنـگ مـی شـود و در جایـگاه دوم قـرار مـی گیـرد.

  اگـر تولیـدات بـه صـورت خـارج از عـرف تجارتـی ارائـه گـردد و حتـی کثـرت ارائـه دهنـدگان مـی توانـد منجـر بـه نـزول جایـگاه و ارزش کار هنـری و در نتیجـه، کاهـش ارزش واقعـی آن گـردد.

  در حـال حاضـر بـه دلیـل عرضـه محصـولات به صـورت نامتعـارف به خریـداران خـرد و کلان در تولیـدات برخـی از شهرسـتان هـا، روال تجـاری بـه هـم خـورده و زمینـه بـرای افزایـش قـدرت چانـه زنـی و پاییـن آوردن بیـش از حـد ارزش واقعـی فـرش تولیـدی، از سـوی خریـدار فراهـم شـده اسـت کـه لطمـه بـه هنـر و صنعـت فـرش خواهـد بود.

  عـدم توجـه بـه بازاریابـی مطلـوب باعـث کاهـش ارزش واقعـی فـرش، عـدم اعتمـاد خریـدار بـه بـازار و در نهایـت آسـیب بـه تولیـد کننـده و ایـن تولیـد ملـی می گـردد.

  در پایـان گفتنـی اسـت قیمـت گـذاری فـرش به صـورت تئـوری بـدون حضـور نمونه واقعـی و لمـس فیزیکـی و حـس زیبـا شـناختی یـک قالـی با توجـه به هویـت هنری و فرهنگـی فـرش دسـتبافت بـه صورت نسـبی مقـدور بـوده و منطبـق کـردن مطالب فـوق به صـورت عملـی یقینـاً موجب تفهیـم بهتـر آن خواهد شـد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  م. مولوی

  بیش از ۹ سال است که با وردپرس کار می کند و پس از آن به کسب اطلاعات در ابعادی وسیع تر پرداخت و توانست در حوزه هایی چون هاستینگ، سئو و محتوای اصولی مطابق با الگوریتم های روز گوگل گام بردارد. اکنون به عنوان علاقمند به مباحث تحت وب و سئو به تیم تحریریه پازیریک کمک رسانی می کند.

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  همچنین ببینید
  بستن
  دکمه بازگشت به بالا