اخبار فرشفرش

فرش ایلام در بازار خارجی و صادراتی

 • فرش ایلام در بازار خارجی از محبوبیت خوبی برخوردار می باشد که سبب شده در امور صادراتی موجب ارز آوری برای کشور ایران باشد. قالی و فرش بافی از جمله هنر اصیل ایرانی و با ارزش است که سابقه ای طولانی در این مرز و بوم دارد.

  این هنر اصیل با فرهنگ کهن سال این مرز و بوم پیوندی ناگسستنی داشته و در گذر قرن ها یکی از دستاورد های مهم ایرانیان محسوب شده و در حال حاضر جزئی از زندگی و فرهنگ جامعه ایران اسلامی به شمار می‌آید.

  بدون تردید فرش و قالی علاوه بر بعد های اقتصادی آن مظهری از هنر ملی و میراث فرهنگی کشور ایران است.

  در این مقاله سعی بر توضیح یکی از هنر های اصیل ایرانی را داریم.

  فرش ایلام در بازار خارجی و صادراتی

  فـرش دسـتباف اسـتان ایـلام هـم مقولـه دیگـری اسـت کـه جمیـل شـوهانی، معاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت و معـدن اسـتان ایـلام دربـاره آن می گویــد: فرش دســتباف اســتان قدمــت بســیاری دارد و از کیفیــت بســیار بالایــی برخـوردار اسـت، از همیـن رو هـم اکنـون بـه کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس و بعضاً کشـور های اروپایـی از جملـه آلمـان، ایتالیـا، چیـن و حتـی به کشـور آمریکا نیـز صادر می شــود.

  بـه گفتـه معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت و معـدن اسـتان ایـلام، ۱۴ تشـکل و نهـاد در حـوزه تولیـد فـرش دسـتباف در اسـتان فعالیـت می کنند و بیـش از ۱۴ هـزار بافنـده در اسـتان ایـلام شناسـایی شـده کـه از ایـن تعـداد بیش از ده هـزار نفـر تحـت آمـوزش بافندگـی مقدماتی فـرش قـرار گرفته انـد و بیـش از ۲۱۳ کلاس دوره آموزشـی در ایـن زمینـه برگـزار شـده اسـت.

  مطلب پیشنهادی: گفتگوی با طراح نقوش فرش ایرانی

  همچنیـن تاکنـون بیـش از ۲۸۰ مجـوز تاسـیس کارگاه قالیبافـی در اسـتان صادر شـده اسـت. شـوهانی بـا بیـان ایـن کـه از سـال ۸۲ تاکنـون ۲۰۰ میلیـارد ریـال اعتبـار در قالـب اعتبـارات قـرض الحسـنه ای، مشـاغل خانگـی، زود بـازده در قالـب اعتبـارات در ایـن حـوزه پرداخـت شـده اسـت، می افزایـد: تولیـد فـرش در سـال گذشـته بیـش از ۶۵۱۸ مترمربـع بـوده کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال های گذشـته ۲۰ درصد رشـد داشـته اسـت.

  فرش ایلام در بازار خارجی و صادراتی
  فرش ایلام در بازار خارجی و صادراتی

  در ۹ ماهـه امسـال نیـز ۳۶۱۶ متر مربـع فرش در اسـتان تولید شـده که نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته ۶ درصـد رشـد داشـته اسـت.

  تسهیلات خوب برای مشاغل خانگی

  معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت و معـدن اسـتان ایـلام بـا اشـاره بـه اعتبـارات و تسـهیلات حـوزه فـرش و صنایـع دسـتی می گویـد: هم اکنـون دولـت اعتبـارات خاصـی را در حـوزه مشـاغل خانگـی و روسـتایی ابلاغ کرده اسـت که قصـد داریـم تعـداد خاصـی از ایـن مشـاغل را به صـورت تسـهیلات قرض الحسـنه ای و کارمـزد ۴ درصـد پوشـش دهیـم.

  بـه گفتـه شـوهانی، بـر همیـن اسـاس اکنـون حـدود ۲۰۰ نفـر شناسـایی شـده انـد کـه پرونـده آنهـا تکمیـل و آمـاده معرفـی بـه بانـک بـرای دریافـت تسـهیلات اسـت. اعتباری نزدیک به دو میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  منبع
  ویکی پدیافرش نامه

  pazirik

  شرکت دانش بنيان پويا پازيريک، بزرگ ترین تولید کننده ماشین آلات تمام اتوماتیک قالیشویی

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا