اخبار فرشدستباف

صادرات صنایع دستی و دستباف ایرانی

 • صادرات صنایع دستی در ایران به چه صورتی می باشد؟ آیا کشور های خارجی مایل به خرید گلیم ایرانی هستند؟ آیا گلیم هنر دستباف و صنایع دستی خراسان شمالی است؟

  گلیم چیست؟ نوعی فرش بدون پرز است که از درگیری و بافت تار و پود به یکدیگر ایجاد می شود. که معمولاً تار از پنبه و پشم بوده و پود گذاری با نخ های پشمی بوده یا کرک به صورت رنگی انجام می شود.

  گلیم بافی در ایران مخصوصاْ در استان خراسان شمالی شوه های گوناگونی دارد ولی آنچه که مهم است و گلیم یک منطقه را از منطقه دیگر جدا می کند نقوش و طرح های مورد استفاده رنگ آمیزی و نوع بافت آن بسیار است.

  گلیم شامل یک رو و دورو بوده و موارد استفاده ان بسیار است. نه تنها جهت زیرانداز بلکه در مواردی دیگر چون جوال، خورجین، پادری، کناره، پرده ای، کیف، پشتی و موارد تزئینی به کار می رود. امروزه تقریباً در تمام شهرستان های استان بافت گلیم رواج داشته و در کلیه مراکز آموزشی صنایع دستی به هنر جویان آموزش داده می شود.

  صادرات صنایع دستی و دستباف ایرانی

  معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خراسـان شمالی:

  صادرات-صنایع-دستی-و-دستباف-ایرانی
  صادرات-صنایع-دستی-و-دستباف-ایرانی

  آلمانـی هـا بـه بافنـدگان فـرش ترکمـن خراسـان شــمالی ســفارش بافــت قالــی دادنــد معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خراسـان شـمالی از شـروع چلـه کشـی و بافـت قالـی سـفارش داده شـده توسـط گردشـگران آلمانـی بـه دسـت بانـوی ترکمـن در اقامتـگاه بومگـردی روسـتای دویـدخ شهرسـتان راز و جـرگالن خبـر داد.

  اقتصادگـردان علـی عابـدی بـا اشـاره بـه این کـه اسـتان خراسـان شـمالی در حـوزه فـرش از قابلیـت هـای بالایـی برخـوردار اسـت و تنـوع فـرش بسـیار زیـاد مـی باشـد اظهـار کـرد: گردشـگران بسـیاری از شـهر ها و نقـاط مختلـف بـرای اقامـت اینجـا را انتخـاب مـی کننـد کـه از ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای بانـوان ترکمـن و مـردم منطقــه دیــدن می کننــد.صادرات-صنایع-دستی-و-دستباف-ایرانی

  وی بـدون اشـاره بـه میـزان متـراژ سـفارش داده شـده قالی توسـط گردشـگران آلمانی گفـت: فـرش ۲ رو و تـک روی ابریشـم خـاص ایـن منطقـه اسـت و در دنیا نظیـر ندارد و گردشـگران زیـادی بـرای دیـدن ایـن فـرش کـه حاصـل زحمـات زنـان پرتـاش و خـاق ترکمـن اسـت بـه جـرگالن سـفر می کنند کـه در ایـن اقامتـگاه که فرصتـی را بـرای معرفـی و فـروش فـرش ابریشـم فراهـم مـی کنـد می تـوان مهمانـان را بـا دیگر ظرفیـت هـای منطقـه آشـنا کـرد و بـرای توسـعه و رونـق اقتصـادی قدم برداشـت.

  عابــدی بــا بیــان اینکــه دو مــاه قبــل فــرش ۲ روی روســتای دویــدوخ در نمایشــگاه توانمنـدی هـای جمهـوری اسـامی در کشـور ایتالیـا بـه نمایـش درآمـد افـزود: فرش ترکمـن بـه دلیـل هنـری خاصـی کـه در آن بـه کار رفتـه و نقـش هـای ریـزی کـه در آن اسـتفاده مـی شـود مـورد توجـه و عالقـه بسـیاری از کشـورهای خارجی می باشـد کــه از آن خریــداری می کننــد.

  فـرش ۲ روی تمـام ابریشـمی ترکمنـی کـه در روسـتای دویـدوخ ایـن اسـتان بافتـه می شـود بـا توجـه بـه ضخامـت کـم و زیبایـی بـی نظیـر، کاری فـوق العـاده و منحصر بـه فـرد اسـت کـه از زیباتریـن صنایـع دسـتی کشـور محسـوب مـی شـود.

  معرفی خراسان شمالی

  روسـتای ۴۵۰ خانـواری دویـدوخ دو هـزار و ۶۰۰ نفـر جمعیـت دارد کـه هـر خانـواده دارای یـک دار قالـی اسـت کـه اکثـر قالـی هـای بافتـه شـده ایـن روسـتا بـه صـورت ۲ رو و تمـام ابریشـمی اسـت کـه بافـت هـر قالیچـه سـه متـری حـدود هفـت مـاه بـه طــول می انجامــد.

  در خراسـان شـمالی حـدود ۱۸ هـزار کارگاه قالیبافـی بـا ۲۳ هـزار بافنـده وجـود دارد و طبــق گــزارش اتحادیــه فرشــبافان، ایــن اســتان حــدود ۹ درصــد از تولیــد فــرش دسـتباف ایـران را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  منبع
  صنایع دستی خراسانمجله خبری فرش

  pazirik

  شرکت دانش بنيان پويا پازيريک، بزرگ ترین تولید کننده ماشین آلات تمام اتوماتیک قالیشویی

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا