راهنمای خرید فرشفرش

۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه

 • برای خرید فرش مناسب منزلمان چه نکته هایی باید رعایت شود؟ ۳ مورد در مورد این که چگونه قالی و فرش مناسب خانه را انتخاب کنیم.

  از زمـان هـای دور تـا امـروز در اکثـر خانه هـای ايرانـی، فـرش كـردن خانـه بـا فـرش دسـتباف يكـی از زينت هـای خانـه محسـوب می شـود. البتـه بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت فـرش دسـتباف، تهیـه و اسـتفاده آن در دنیای کنونـی برای تمامی اقشـار جامعه مهیـا نمی باشـد.

  امـروزه چیدمـان کنونـی خانـه هـا نیز با گذشـته فـرق بسـیاری دارد، اسـتفاده از مبلمان و میـز و صندلـی؛ در گذشـته چنـدان رایـج نبـوده و بیشـتر اسـتفاده از آن هـا معطـوف طبقـات خاصـی از جامعـه بـوده اسـت.

  در قشـر های متوسـط جامعـه از فـرش و پشـتی اسـتفاده مـی شـد، بـه طـوری کـه فـرش هایی بـا ابعـاد بـزرگ تهیه مـی کردنـد و تمام سـطح اتـاق را بـا آن مـی پوشـاندند و از پشـتی هـا نیـز بـه عنـوان تکیـه گاه اسـتفاده مـی کردنـد.

  مطلب قبلی: فروش بهترین دستگاه خشکن فرش قالیشویی

  امـروزه بـا ورود مبلمـان بـه خانـه ها فـرش هایی بـا ابعاد بـزرگ جـای خود را بـه فـرش هایـی بـا ابعـاد کوچکتـر داده انـد.۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه

  در علـم فنـگ شـویی نیـز اسـتفاده از فـرش توصیـه مـی شـود، زیـرا بـه خانه احسـاس صمیمیـت بیشـتری مـی دهـد و افـراد را بـه گفتگـو بـا یکدیگـر ترغیـب مـی کنـد، راه رفتـن روی فـرش مانـع از جـذب سـرمای زمیـن می شـود و حـس امنیـت و آرامـش را بـه افـراد منتقـل می کنـد، حتـی اگـر تمایل داشـته باشـیم بخـش هایـی از کفپوش خانـه هـم قابل مشـاهده باشـد، با توجـه به دکوراسـیونی کـه داریم، مـی توانیـم از فرش هایـی بـا ابعـاد مناسـب اسـتفاده کنیم.

  امـروزه عـلاوه بر اتـاق نشـیمن و ناهارخـوری در ورودی خانـه نیـز پهـن نمـودن فـرش مرسـوم مـی باشـد تـا در بـدو ورود به خانـه، القای حـس امنیـت بـه فـردی که از خیابـان شـلوغ و پرترافیـک وارد خانه شـده اسـت، صورت بگیرد.

  ۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه

  بـرای تهیـه فـرش مناسـب بـا محیـط و نـوع اسـتفاده از آن بایـد بـه نـکات زیـر توجـه داشـت:

  ۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه
  ۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه

  ۱. بـا فروشـندگان خبـره فـرش مشـورت كنيـد، ولـی هيچـگاه به طور مطلق تسـليم سـليقه و نظـر آنهـا نشـويد.

  فرشـی را انتخـاب كنيـد كه مناسـب بـا احتيـاج و مطابق با بودجـه و بـاب سـليقه شـما باشـد.

  در موقـع خريد بـدون رودربايسـتی و ملاحظـه‌كاری از فروشـنده بخواهيـد تمـام فرش هايـی كـه در فـرم و انـدازه دلخـواه شـما اسـت نشـان بدهند یا اصطلاحاً ورق بزنـد تـا از ميـان آنهـا بتوانيـد فرشـی را كه بيشـتر به سـليقه و نظـر شـما نزديـك اسـت، انتخاب نمایید.

  ۲. بــرای خريــد فــرش بــه تناســب در اندازه هــای آن نيــز بايــد توجــه كــرد.

  از چنــد از سـانتی متر اختـلاف در ابعـاد فرش در قسـمت های بـالا و پاييـن كه اصولاً مشـخصات فـرش دسـتباف مي باشـد، می تـوان چشم پوشـي كـرد؛ ولـی بيشـتر از ايـن حـدود بـه خصـوص در قاليچه هـای كوچـک عيـب فـرش بـه شـمار مـی رود.

  بـا تـا كـردن فـرش از قسـمت ميـان و روی هـم قـرار دادن ايـن دو قسـمت، می تـوان تقـارن طـرح را نسـبت بـه محور هايـی كـه از مركـز فـرش می گذرنـد، تشـخيص داد.

  ايـن عمـل را می تـوان بـه وسـيله متـر يـا خط‌كـش مـدرج نيـز انجـام داد و فاصلـه نقاط مختلـف فرش را نسـبت بـه يكديگـر سـنجيد.

  تقـارن رنـگ نيـز در اشـكال بافته شـده در فـرش را مـورد توجـه قـرار دهيـد و همچنيـن دقـت كنيد كـه موتيف ها و اشـكال طـرح در متن فـرش نا تمام گـذارده نشـده باشـد و هـر خط و شـاخ های، شـكل و امتداد طبيعی خود را داشـته باشـد و ناگهـان در ميـان طـرح، قطـع و ناپديد نشـده باشـد.

  ۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه
  ۳ مورد برای انتخاب فرش مناسب برای خانه

  ۳. در نور طبیعی فرش را بررسی و از ثبوت رنگ های آن اطمینان حاصل نمایید.

  فـرش را از تمامـی زاویـه هـا در نـور طبیعـی مـورد بررسـی قـرار دهیـد. رنـگ فـرش در جهـت خـواب آن تيره تـر از رنـگ آن در جهـت عكـس خـواب فـرش بـه نظـر ميرسـد؛ در نتيجــه خطــوط طــرح در جهــت عكــس خــواب بــه نحــو مشــخص تری ديــده می شـود.

  همچنيـن بايـد رنـگ فـرش در تمـام سـطح آن يكنواخـت باشـد و مخصوصـاً در فرش هـای كـف سـاده، دورنگـی و اختـلالات رنـگ ديـده نشـود.

  رنـگ فـرش بایـد به انـدازه كافـی غنـی و كامـل باشـد و قسـمت انتهايـی پـرز فرش بـا رنگ سـطح فـرش اختلاف نداشــته باشــد؛ چــون ايــن اختــلاف رنــگ نشــان از آن دارد كــه فــرش بــا رنگ هــای جوهـری رنـگ شـده اسـت.

  بـا ماليـدن تكـه پارچـه مرطـوب بـر روی قسـمت های رنـگ دار و مشـكوک می توانيـد از ثبـوت رنگ هـای فـرش اطمينـان حاصـل كنيـد.

  این مطلب ادامه دارد منتظر مطلب بعدی ما باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  منبع
  مجله فرش

  م. مولوی

  بیش از ۹ سال است که با وردپرس کار می کند و پس از آن به کسب اطلاعات در ابعادی وسیع تر پرداخت و توانست در حوزه هایی چون هاستینگ، سئو و محتوای اصولی مطابق با الگوریتم های روز گوگل گام بردارد. اکنون به عنوان علاقمند به مباحث تحت وب و سئو به تیم تحریریه پازیریک کمک رسانی می کند.

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا