آموزشیفرش

گفتگوی با طراح نقوش فرش ایرانی

 • اسـتاد علـی فـرد طراح نقوش فرش ایرانی در گفتگـوی اختصاصـی با خبرنگار فرشـنامه گفـت: متولد سـال ۵۰ در قـم هسـتم، در ۱۵ سـالگی کار طراحی و نقاشـی را شـروع کـردم و از ۱۷ سـالگی در بـازار مشـغول بـه کار شـدم.

  در کنـار اسـتادان بزرگـی از قبیـل اسـتاد رسـام عربـزاده، افضلـی کاشـانی و اسـتاد ارچنـگ بـوده و از تجربیات ایشـان اسـتفاده کـرده ام.

  گفتگوی-با-طراح-نقوش-فرش-ایرانی
  گفتگوی-با-طراح-نقوش-فرش-ایرانی

  گفتگوی با طراح نقوش فرش ایرانی

  از همـان سـال هـای ابتدایـی مدرسـه نقاشـی ام خـوب بـود، بـه توصیـه یکـی از اسـاتید طراحـی و نقاشـی را ادامـه دادم تـا این کـه بـدون این کـه جایـی آموزش دیـده باشـم بـه صـورت ذاتـی و بالفطـره نقاشـی فـرش را بـا نقشـه یـک تـک اسـب کـه در بـازار دیـده بـودم شـروع کـردم، پولـی کـه در آن زمـان بـه عنـوان یـک جـوان ۱۷ سـاله کسـب کـردم پـول زیـادی بـود، باعـث شـد بـا شـوق و دلگرمـی بیشـتری کارم را ادامـه دهـم.

  از ۱۷ سـالگی تـا کنـون طراحـی و نقاشـی فرش انجـام می دهـم و حـدود ۹ طـرح جدیـد را نیـز ابـداع کـرده ام.

  مطلب قبلی: نکات مهم در مورد نگهداری فرش دستباف

  از جملـه: خشـت لـوزی، حافظیه، یـک نـوع از فـرش در فـرش، فـرش آکواریـوم کـه طراحـی و نقاشـی آن در نمایشـگاه بیـن المللـی فـرش تهـران در سـالن فـرش برتـر، رتبـه اول را کسـب نمـود و بـه قـول دوسـتان حـدود ۳۲ سـال بـود کـه طرحـی بـا ایـن خصوصیـات ارائـه نشـده بود.

  البتـه مـن در سـال هـای گذشـته و در سـن کـم هـم کسـب رتبـه کـرده بـودم ولـی وقتـی متوجـه شـدم کـه کتـاب نمایشـگاه منتشـر شـده بـود و مـن دیـدم طرحـی از مـن کـه سـاخت و سـاز یـک مسـجد بـود مقـام آورده ولـی مـن در افتتاحیـه و اختتامیـه و مراسـم اهـدای جایـزه حضـور نداشـتم.

  “طراحی و نقاشـی فرش را عاشـقانه دوسـت داشـتم و دارم، طراحـی مایـه آرامـش مـن بـوده و همچنـان نیـز همان گونـه اسـت.”

  از زمانـی کـه طرح کار در مـدارس بـود تـا کنـون حـدود ۲۵۰ شـاگرد داشـته ام. دوسـت دارم طراحـی را بـه صـورت مبدعانـه و خالقانـه ادامـه دهـم، بسـیار عالقـه منـد هسـتم که طـرح های سـنتی را نوآورانـه تکـرار کنـم و تمایلـی بـه تکـرار نقـش ها نـدارم.

  مشکلات کار طراحی نقوش فرش و قالی ایرانی

  گفتگوی-با-طراح-نقوش-فرش-ایرانی
  گفتگوی با طراح نقوش فرش ایرانی

  ایـن طـراح و نقـاش فـرش در ادامـه در مـورد مشـکالت کنونـی فرش دسـتباف گفت: فـرش مـا دچـار مشـکلات بسـیاری اسـت، نقشـه هـا ثبـت هنـری نمـی شـوند یعنی طـرح و نقشـه هـا بـه اسـم مالـک آن هـا ثبـت نهایـی نمـی شـوند و مجـرد این کـه طـرح کشـیده شـده بافتـه و دیـده مـی شـود بـا تکنولـوژی امـروز بـه راحتی عکاسـی و ربـوده مـی شـود.

  بـه دلیـل نبـود امنیـت بـه منظـور ثبـت و ضبـط طـرح در واقـع طراحـی و نقاشـی هیـچ سـود و بهـره ای بـرای طـراح نـدارد، یکـی از اقـوام مـا مبـل فـروش اسـت، مبـل هـای طـرح جدیدشـان بـه سـرعت ثبـت شـرکتی مـی شـود و هیـچ کارگاه و تولیـدی دیگـری حـق تکثیـر آن را نـدارد؛ ولـی فـرش مـا بـا حـدود ۴۰۰۰  سـال قدمـت، فاقـد ایـن امـکان اسـت.

  فـرش دسـتباف ایرانـی بعـداز نفـت جـزء برتریـن صـادرات ایـران اســت امــا کپــی در داخــل و خــارج از کشــور از ابهــت فــرش مــا کاســت، هرچنــد کشـورهای خارجـی هیچـگاه نتوانسـتند بـه لحـاظ کمـی و کیفی فرشـی بـه کیفیت فـرش ایرانـی تولیـد کننـد.

  گفتگوی-با-طراح-نقوش-فرش-ایرانی
  گفتگوی-با-طراح-نقوش-فرش-ایرانی

  در کشـور هایی مثـل آمریـکا کـه خانـه دار هـا از کفپـوش هایی ماننـد موکـت و پارکت خسـته مـی شـوند و از معایـب الیـاف مصنوعـی و محاسـن پشـم مطلـع مـی شـوند و مـی خواهنـد کـه فـرش دسـتباف ایرانـی تهیـه کننـد، وقتـی بـا قیمـت بـالای آن مواجـه مـی شـوند ترجیـح مـی دهنـد از نمونـه هـای مشـابه آن بـا قیمـت پاییـن تر اســتفاده کنند.

  اگـر مشـکالت طراحـی و نقاشـی و کپـی کـردن کار هـا و به ثبت رسـاندن طـرح ها در داخـل و خـارج کشـور را نظـم و نظـام دهیـم و قانـون کپـی رایـت در مورد آثـار هنری رعایـت شـود، دلگرمـی بیشـتری بـرای طراحـان بـه منظور ابـداع طـرح و نقشـه های نـو و خالقانـه به وجـود مـی آید.

  یکـی دیگـر از مشـکلات فـرش مـا ایـن اسـت کـه قانونـی وجـود نـدارد کـه هر شـهر و اسـتانی سـبک و طـرح خـودش را ببافـد و در نمایشـگاه هـا نیـز تولیـدات بـر همـان سـبک و طـرح ارائـه شـود تـا کیفیـت و رونـق بـازار حفـظ شـود.

  در پایان…

  ایشـان در پایـان گفتن: بـرای طراحـان و نقاشـان فـرش هیـچ گزینـه تشـویقی در سراسـر ایـران وجـود نـدارد، در کشـورهای دیگـر هنرمندان بـه بهانه های مختلـف تشـویق مـی شـوند، در ایـران تنهـا گزینـه تشـویقی بیمـه اسـت کـه آن هم نظـام منـد انجـام نشـده اسـت، بـه تازگـی در قـم همایـش “گـره زریـن” بـه منظـور بزرگداشـت حـاج علـی رشـتی زاده بوجـود آمـده کـه موجـب تسـلی خاطـر فعـالان ایـن حـوزه گردیـده اسـت. امیـدوارم بیـش از پیـش شـاهد فعالیـت هـای این چنینـی باشیم.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  م. مولوی

  بیش از ۹ سال است که با وردپرس کار می کند و پس از آن به کسب اطلاعات در ابعادی وسیع تر پرداخت و توانست در حوزه هایی چون هاستینگ، سئو و محتوای اصولی مطابق با الگوریتم های روز گوگل گام بردارد. اکنون به عنوان علاقمند به مباحث تحت وب و سئو به تیم تحریریه پازیریک کمک رسانی می کند.

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا