دستباففرش

گلیم فرش دستباف هرسین هنر زیبای ایرانی

 • گلیم هنر زیبای ایرانی چیست؟ آیا در مورد گلیم فرش دستباف شهرستان هرسین می دانید؟ راه حل مبارزه با بیکاری در ایران به چه صورتی است؟

  گلیـم یکـی از شـناخته تریـن دسـتبافته هـای ایرانـی و نام آن با شهرسـتان هرسـین در آمیختـه اسـت.

  گلیـم و سـایر دسـت بافته ها بـه علت سـرمایه انـدوز بـودن، کاربردی بـودن، مشـارکت دادن زنـان در تولیـد، اسـتفاده آن از منابع داخلی و دارا بودن بسـیاری دیگـر از ویژگـی هـای اقتصـادی و فرهنگـی نظیـر ارزش افـزوده بـالا، حفـظ فرهنـگ و اصالـت بومـی، انتقـال هنـر بومـی و محلـی، پیونـد نسـل هـا و سـایر مؤلفـه هـا مـی توانـد.

  یکـی از مهم تریـن عوامـل و راه حـل هـای مبـارزه بـا بیـکاری در مناطق مختلف گفتگوی اختصاصی فرشنامه با کار آفرین برتر و احیاگر اصالت گلیم هرسین فیروز ناصری هرسینی تار و پودی آمیخته از عشق و هنر کشـور باشـد و تأثیـرات بلنـد مـدت بر توسـعه اقتصـادی و اجتماعی کشـور بگـذارد.

  گلیم فرش دستباف هرسین هنر زیبای ایرانی

  فیــروز ناصــری هرســینی، متولــد ۱۳۳۵ شهرســتان هرســین در ۴۴ کیلومتــری کرمانشــاه؛ دبیــر بازنشســته آمــوزش و پــرورش و احیــاکننــده گلیــم هرســین درگلیم فرش ایرانی دستباف گفتگـو بـا خبرنگار فرشـنامه در مـورد گلیـم و علـت گرایـش بـه ایـن هنـر گفـت: در سـایر رشـته هـای هنـر یا از جملـه، خوشنویسـی، طراحـی، نقاشـی و دسـتبافته های داری نیـز تبحـر دارم امـا بـه نظـر مـن شـاه کلیـد ایـن هنرهـا گلیـم بافـی بـا سـبک هرسـین اسـت، مـن ازپنـج سـالگی درمعیـت اسـتاد بزرگـوارم «مـادرم» با گلیـم انس و الفـت گرفتـم.

  ایشـان از بافنـدگان بزرگـی بـود کـه چنـد موتیـف و نـگاره را از خویش بـه یـادگارگذاشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل مـن پـس از فراقـت از دوران معلمـی خـود در سـال ۸۳ بـه سـمت رشـته گلیم بافـی و بافتهـای «داری» کـه از کودکـی دوسـت دارش بـودم رفتـم و بـر آن شـدم تـا ایـن هنـر را بـر اسـاس سـابقه چنـد هـزار سـاله شهرسـتان و قدمـت شـش هزار سـاله هنر و صنعـت گلیم و همچنیـن توجه به اقتصـاد مقاومتـی پایـه ریـز یکنـم.

  بـا تاسـیس یـک شـرکت تعاونـی بـه کار آموزش، تولیـد و احیـا حـوزه گلیـم نمودم. اکنـون در ایـن زمینه ۳۵ نفر مشـغول به کار هسـتند و از ایـن راه ارتـزاق مـی کننـد کـه تعـدادی از آن هـا در کارگاه و مابقی در منزل مشـغول بـه فعالیت هسـتند.

  وی در ادامـه گفـت: از جملـه قـدم هایـی کـه بـرای احیـای گلیم هرسـین برداشـته ام مـی تـوان بـه ثبـت نشـان ملـی جغرافیایـی گلیـم و ثبـت نشـان اسـتاندارد ویژگی ها ثبـت نشـان اسـتاندارد آییـن کار و بسـته بنـدی اشـاره کـرد.

  همچنین سـعی و تلاش در جهـت ثبـت جهانـی و شناسـاندن بیـش از پیـش گلیـم هرسـین بـه جهانیـان را نیـز دارم.

  گلیم فرش دستباف هرسین هنر زیبای ایرانی
  گلیم فرش دستباف هرسین هنر زیبای ایرانی

  ناصـری هرسـینی در ادامـه افـزود: مـا گلیـم را از تـک کاربـردی بـودن خـارج کـرده نمـی شـود و کاربـردی تزیینـی و فاخـر بـرای خـود پیداکـرده اسـت و جایگاهـی ویژه در مبلمان و تزییینات یافته است.

  در حـال حاضـر بـا کاربرد هـای مختلـف از قبیـل پـادری، جا موبایلـی، کیـف، رومیـزی، کوسـن، پـرده و وسـایل تزئینـی بافـته می شـود.

  ایـن کارآفریـن برتـر درادامـه خاطر نشـان کـرد بـا توجـه بـه رکـود اقتصـادی حاکم بر جامعـه، ایـن هنـر و صنعـت نیـز از ترکـش آن در امـان نمانـده اسـت، در ایـن زمان که نیـاز بـه اسـتقلال اقتصـادی مشـهود اسـت مـن معتقـدم بـا تـلاش بسـیار و جدیـت و پشـتکار بـا توجـه بـه نیـاز روز بـازار هـدف و جلوگیـری از اسـتفاده مـواد اولیـه بـی کیفیـت و اسـتفاده از مـواد مرغـوب و جـذب مخاطـب و برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا جوامـع هـدف و حمایـت هایـی از سـوی مسـئولین مـی تـوان ایـن هنـر و صنعـت را از ایـن رکـود نجـات داد.

  ایشـان در مـورد نیـاز امـروز گلیـم ایـران افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه هنـر و صنعـت گلیـمگلیم فرش دستباف هرسین هنر زیبای ایرانی جـز صنایـع دسـتی محسـوب مـی شـود، متاسـفانه بـا انفصالـی کـه بیـن صنعـت فـرش مـا بـا سـایر صنایـع دسـتی مـادر جایـگاه و متولـی آنهـا بـه وجـود آمـده اسـت، بـه تمـام صنایـع دسـتی بـه خصـوص گلیـم و سـایر دسـتبافتـه هـای داری ضربـه وارد مـی شـود.

  اکنـون مرکـز ملی فـرش با تولیـت وزارت صنعـت و معدن و صنایـع دسـتی چـون گلیـم وگبـه و بافـت هـای دیگـر چـون جاجیـم بـا تولیـت میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی و گردشـگری مشـغول بـه کار و فعالیـت هسـتند.

  اتحـاد بیـن ایـن دو حـوزه مـی توانـد انسـجامی را در صنایـع بافـت مـا به وجـود آورد.

  وی در ادامـه گفـت: مـن بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن تولید کنندگان گلیم هرسـین و عضـوی از شـورای عالـی صنایـع دسـتی و ارتبـاط با فراکسـیون فرش و صنایع دسـتی در مجلـس شـورای اسـامی، اعتقـاد بـر ایـن دارم کـه یـا بایـد بیـن ایـن دو حـوزه ادغـام صـورت گیـرد و یـا یـک مرکـز ملـی گلیـم نیـز راه انـدازی گـردد.

  گلیـم هرسـین بـا توجـه بـه تنـوع و تثبیـت رنـگ، دو رویـه بـودن، دارا بـودن نقـش و نـگار اصیـل و اسـتفاده از مـواد اولیـه مرغـوب و بومـی در کنـار سـایر مناطـق تولیـد گلیـم کـه در سـرتاسـرکشـور با تفکیـک طـرح و رنگ و محیـط جغرافیایی گسـترده شـده اسـت، بایـد بتوانـد در صحنـه جهانـی ابـراز وجـود نمایـد وایـن مهـم نیاز بـر آن دارد کـه موانـع تولیـد و انسـجام این هنر و صنعت از میان بر داشـته شـود.

  گلیم فرش ایرانی دستباف

  فیـروز ناصـری هرسـینی تصریـح کـرد: در صـورت اصـاح زیر سـاخت هـا و رفـع موانع تولیـد در ایـن هنر صنعـت مـی تـوان بسـتر مناسـبی را بـرای ایجـاد اشـتغال فراهـم کـرد.

  بـا توجـه بـه ایـنکـه صفـر تا صـد مـواد اولیـه کامـلا بومـی اسـت و از روسـتا ها مـیتـوان آن را تهیـه کـرد ایـن امـر باعـث تحـول در روسـتا هـا وت مایـل آن ها ازخـام فروشـی بـه سـمت تولیـد مـی شـود.

  لـذا از مسـئولین تقاضـا داریـم جهـت اتحـاد و هم بسـتگی این قشـر عظیم اقتصـادی در صنعـت بافت های داری را انسـجام بخشـند و رفـع موانـع تولیـد را نیـز در نظـرداشـته باشـند کـه ایـن امـر نـه تنهـا از خـروج ارز از کشـور جلوگیـری مـی کنـد بلکـه ارز آوری و اشـتغال را نیـز در پـی خواهد داشـت.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  منبع
  فرشنامه

  pazirik

  شرکت دانش بنيان پويا پازيريک، بزرگ ترین تولید کننده ماشین آلات تمام اتوماتیک قالیشویی

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا