۶ نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

۸ صادرات

به انگلستان، آلمان، عراق، افغانستان و ترکمنستان

۴۰۰ قالیشویی

تعداد قالیشویی تحت پوشش در ایران

۴۵ کارمندان

شرکت پازیرک