رویدادهای مرتبط با قالیشویی و فرش

نمایشگاه

جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت شست و شوی ایران تهران – بوستان گفتگو- دوازدهم الی شانزدهم تیرماه 1396
نمایشگاه

نمایشگاه آلمان

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت شست و شوی ایران تهران – بوستان گفتگو- دوازدهم الی شانزدهم تیرماه 1396
نمایشگاه

نمایشگاه تهران

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت شست و شوی ایران تهران – بوستان گفتگو- دوازدهم الی شانزدهم تیرماه 1396