گالری تصاوير

حضور در جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
اصفهان
زمان - آذر 1393
جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ در رابطه با ارزیابی اختراعات و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات ، آذر 1393 در اصفهان برگزار شد.