قالیشویان پازیریکی کرمان

قالیشویان استان کرمان

1. نام قالیشویی: نمونه شهر⭐️⭐️
تلفن: 09131789808


2. نام قالیشویی: گل ابریشم⭐️⭐️
تلفن: 09132479381


3. نام قالیشویی: شهر⭐️⭐️
تلفن: 09139506673


4. نام قالیشویی: نوین⭐️⭐️
تلفن: 09130444012


5. نام قالیشویی: برف⭐️⭐️
تلفن: 09133794564


6. نام قالیشویی: درخشان⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131933531


7. نام قالیشویی: برادران⭐️⭐️
تلفن: 09138700991


8. نام قالیشویی: پارسیان⭐️

تلفن: 09139481642


9. نام قالیشویی: ستاره کویر⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09137138919


10. نام قالیشویی: شهر افتاب⭐️
تلفن: 09131420373


11. نام قالیشویی: بعثت ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09132492179


12. نام قالیشویی: الماس کویر⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131422347


13. نام قالیشویی: امام رضا⭐️
تلفن: 09139483425


14. نام قالیشویی: باران ⭐️⭐️
تلفن: 09133418748


15. نام قالیشویی: ستاره کویر(رفسنجان)⭐️⭐️
تلفن: 09130694834


16. نام قالیشویی: سپید⭐️⭐️
تلفن: 09133458045


17. نام قالیشویی: جمهوری⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09139506825


18. نام قالیشویی: مس سرچشمه⭐️
تلفن: 09133579006


19. نام قالیشویی: آسیا رفسنجان⭐️⭐️
تلفن: 09133930438

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
کرمان
1

1. نام قالیشویی: نمونه شهر⭐️⭐️

تلفن: 09131789808

2

2. نام قالیشویی: گل ابریشم⭐️⭐️
تلفن: 09132479381

3

3. نام قالیشویی: شهر⭐️⭐️

تلفن: 09139506673

4

4. نام قالیشویی: نوین⭐️⭐️

تلفن: 09130444012

5

5. نام قالیشویی: برف⭐️⭐️

تلفن: 09133794564

6

6. نام قالیشویی: درخشان⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131933531

7

7. نام قالیشویی: برادران⭐️⭐️

تلفن: 09138700991

8

8. نام قالیشویی: پارسیان⭐️

تلفن: 09139481642

9

9. نام قالیشویی: ستاره کویر⭐️

تلفن: 09137138919

10

10. نام قالیشویی: شهر افتاب⭐️

تلفن: 09131420373

11

11. نام قالیشویی: بعثت ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09132492179

12

12. نام قالیشویی: الماس کویر⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09131422347

13

13. نام قالیشویی: امام رضا⭐️
تلفن: 09139483425

14

14. نام قالیشویی: باران ⭐️⭐️
تلفن: 09133418748

15

15. نام قالیشویی: ستاره کویر(رفسنجان)⭐️⭐️
تلفن: 09130694834

16

16. نام قالیشویی: سپید⭐️⭐️
تلفن: 09133458045

17

17. نام قالیشویی: جمهوری⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09139506825

18

18. نام قالیشویی: مس سرچشمه⭐️

تلفن: 09133579006

19

19. نام قالیشویی: آسیا رفسنجان⭐️⭐️

تلفن: 09133930438