قالیشویان پازیریکی کرمان

قالیشویان استان کرمان

1. نام قالیشویی: نمونه شهر⭐️⭐️
تلفن: 09131789808


2. نام قالیشویی: شهر⭐️⭐️
تلفن: 09139506673


3. نام قالیشویی: نوین⭐️⭐️
تلفن: 09130444012


4. نام قالیشویی: برف⭐️⭐️
تلفن: 09133794564


5. نام قالیشویی: درخشان⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131933531


6. نام قالیشویی: برادران⭐️⭐️
تلفن: 09138700991


7. نام قالیشویی: پارسیان⭐️

تلفن: 09139481642


8. نام قالیشویی: ستاره کویر⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09132401424


9. نام قالیشویی: شهر افتاب⭐️
تلفن: 09131420373


10. نام قالیشویی: بعثت ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09132492179


11. نام قالیشویی: الماس کویر⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131422347


12. نام قالیشویی: امام رضا⭐️
تلفن: 09139483425


13. نام قالیشویی: باران ⭐️⭐️
تلفن: 09133418748


14. نام قالیشویی: ستاره کویر(رفسنجان)⭐️⭐️
تلفن: 09130694834


15. نام قالیشویی: سپید⭐️⭐️
تلفن: 09133458045


16. نام قالیشویی: مس سرچشمه⭐️
تلفن: 09162093860


17. نام قالیشویی: مشایخی ⭐️

تلفن: 09135846283

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
کرمان
1

1. نام قالیشویی: نمونه شهر⭐️⭐️

تلفن: 09131789808

2

2. نام قالیشویی: شهر⭐️⭐️

تلفن: 09139506673

3

3. نام قالیشویی: نوین⭐️⭐️

تلفن: 09130444012

4

4. نام قالیشویی: برف⭐️⭐️

تلفن: 09133794564

5

5. نام قالیشویی: درخشان⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131933531

6

6. نام قالیشویی: برادران⭐️⭐️

تلفن: 09138700991

7

7. نام قالیشویی: پارسیان⭐️

تلفن: 09139481642

8

8. نام قالیشویی: ستاره کویر⭐️

تلفن: 09137138919

9

9. نام قالیشویی: شهر افتاب⭐️

تلفن: 09131420373

10

10. نام قالیشویی: بعثت ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09132492179

11

11. نام قالیشویی: الماس کویر⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09131422347

12

12. نام قالیشویی: امام رضا⭐️
تلفن: 09139483425

13

13. نام قالیشویی: باران ⭐️⭐️
تلفن: 09133418748

14

14. نام قالیشویی: ستاره کویر(رفسنجان)⭐️⭐️
تلفن: 09130694834

15

15. نام قالیشویی: سپید⭐️⭐️
تلفن: 09133458045

16

16. نام قالیشویی: مس سرچشمه⭐️
تلفن: 09162093860

17

17. نام قالیشویی: مشایخی ⭐️

تلفن: 09135846283