قالیشویان پازیریکی گلستان

قالیشویان استان گلستان

1. نام قالیشویی: ساداتی گرگان⭐️⭐️⭐️
تلفن: 32326065-017


2. نام قالیشویی : سپید ⭐️
تلفن: 35843401-017


3. نام قالیشویی: صدف ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 35731083-017


4. نام قالیشویی: ایران ⭐️⭐️
تلفن: 09114843136


5. نام قالیشویی: ایرانیان کردکوی⭐️⭐️
تلفن: 34358227-017

1
2
3
4
5
گلستان
1

1. نام قالیشویی: ساداتی⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 32326065-017

2

2. نام قالیشویی: سپید ⭐️
—-
تلفن: 35843401-017

3

3. نام قالیشویی: صدف ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 35731083-017

4

4. نام قالیشویی: ایران ⭐️⭐️
—-
تلفن: 09114843136

5

5. نام قالیشویی: ایرانیان کردکوی⭐️⭐️

تلفن: 34358227-017