قالیشویان پازیریکی استان البرز

قالیشویان استان البرز

1.نام قالیشویی: برتر فردیس⭐️
تلفن: 09125600870


2. نام قالیشویی: آوای فرش⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 36622001-026


3. نام قالیشویی: بانو کرج ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 34118-026


4. نام قالیشویی: آرمین کرج⭐️⭐️⭐️
تلفن: 34458853-026

1
2
3
4
البرز
2

2. نام قالیشویی: آوای فرش⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 36622001-026

3

3. نام قالیشویی: بانو ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 34118-026

4

4. نام قالیشویی: آرمین کرج⭐️⭐️⭐️

تلفن: 34458853-026