قالیشویان پازیریکی آذربایجان غربی

قالیشویان استان آذربایجان غربی

1. نام قالیشویی: داریوش ⭐️⭐️
تلفن: 09148189128


2. نام قالیشویی: نوین ⭐️⭐️
تلفن: 09144404370

1
2
قالیشویان استان آذربایجان غربی
1

نام قالیشویی: داریوش

تلفن: 09148189128

2

آذربایجان غربی

نام قالیشویی: نوین

تلفن: 09144404370