عنوان فایلتوضیحاتدانلود
طرح کاربردی دار اتوماتیک فرش   لینک دانلود
طرح قرقره   لینک دانلود
نقشه مونتاژ قرقره   لینک دانلود