قالیشویان پازیریکی یزد

برای دیدن قالیشویان روی دکمه زرد کلیک کلیک کنید.

یزد

1. نام قالیشویی: بهار (تفت) ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 37261060-035


2. نام قالیشویی: نفیس⭐️
تلفن: 09133596857


3. نام قالیشویی: نوبهار (اردکان)⭐️
تلفن: 32259030-035


4. نام قالیشویی: ستاره⭐️⭐️⭐️
تلفن: 32343839-035


5. نام قالیشویی: پیروزی یزد⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131517984


6. نام قالیشویی: صدف⭐️⭐️
تلفن: 38245008-035


7. نام قالیشویی: اطلس ⭐️⭐️
تلفن: 09133500726


8. نام قالیشویی: الماس⭐️
تلفن: 09132575214


9. نام قالیشویی: الماس میبد ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 32352216-035

9. نام قالیشویی : الماس کبیر⭐️⭐️
تلفن: 09133559055


10. نام قالیشویی: بهاران⭐️⭐️
تلفن: 09132538255


11. نام قالیشویی: پاک⭐️
تلفن: 09132568476


12. نام قالیشویی: پیروزی (بهاباد) ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09133573229


13. نام قالیشویی: معجزه⭐️
تلفن: 09138589531


14. نام قالیشویی: پاکسال⭐️
تلفن: 09131535235


15. نام قالیشویی: نمونه⭐️
تلفن: 09132746217


16. نام قالیشویی: زیبا⭐️
تلفن: 09135156862


17. نام قالیشویی: عیاران ⭐️
تلفن: 09130015585


18. نام قالیشویی: آبان ⭐️
تلفن: 09139526672


19. نام قالیشویی: رفیعی⭐️
تلفن: 09131533633


20. نام قالیشویی: اعتماد ⭐️⭐️
تلفن: 09133593465


21. نام قالیشویی: کسری⭐️⭐️
تلفن: 09135134480


22. نام قالیشویی: رفاه⭐️⭐️
تلفن: 09135155058


23. نام قالیشویی: نگین یزد⭐️⭐️
تلفن: 38251177-035

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
یزد
1

1. نام قالیشویی: بهار (تفت) ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 37261060-035

2

2. نام قالیشویی: نفیس⭐️

تلفن: 09133596857

3

3. نام قالیشویی: نوبهار⭐️

تلفن: 32259030-035

4

4. نام قالیشویی: ستاره⭐️⭐️⭐️

تلفن: 32343839-035

5

5. نام قالیشویی: پیروزی⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09131517984

6

6. نام قالیشویی: صدف⭐️⭐️

تلفن: 38245008-035

7

9. نام قالیشویی: صدف⭐️⭐️

تلفن: 38245008-035

8

7. نام قالیشویی: اطلس ⭐️⭐️

تلفن: 09133500726

9

9. نام قالیشویی: الماس کبیر⭐️⭐️

تلفن: 09133559055

10

10. نام قالیشویی: بهاران⭐️⭐️

تلفن: 09132538255

11

11. نام قالیشویی: پاک⭐️

تلفن: 09132568476

12

12. نام قالیشویی: پیروزی (بهاباد) ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09133573229

13

13. نام قالیشویی: معجزه⭐️

تلفن: 09138589531

14

14. نام قالیشویی: پاکسال⭐️

تلفن: 09131535235

15

15. نام قالیشویی: نمونه⭐️

تلفن: 09132746217

16

16. نام قالیشویی: زیبا⭐️

تلفن: 09135156862

17

17. نام قالیشویی: عیاران ⭐️

تلفن: 09130015585

18

18. نام قالیشویی: آبان ⭐️

تلفن: 09139526672

19

19. نام قالیشویی: رفیعی⭐️

تلفن: 09131533633

20

20. نام قالیشویی: اعتماد ⭐️⭐️

تلفن: 09133593465

21

21. نام قالیشویی: کسری⭐️⭐️

تلفن: 09135134480

22

22. نام قالیشویی: رفاه⭐️⭐️

تلفن: 09135155058

23

23. نام قالیشویی: نگین یزد⭐️⭐️

تلفن: 38251177-035

24

9. نام قالیشویی: الماس میبد ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 32352216-035