قالیشویان پازیریکی گیلان

گیلان

1. نام قالیشویی: بیستون ⭐️⭐️
تلفن: 33539020-013


2. نام قالیشویی: پاکشوما ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 33602020-013


3. نام قالیشویی: پونل⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09113831808


4. نام قالیشویی: آرتنوس ⭐️
تلفن: 09129523672


5. نام قالیشویی: حریر ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09112261892


6. نام قالیشویی: علی ⭐️
تلفن: 09112408084

1
2
3
4
5
6
استان گیلان
1

1. نام قالیشویی: بیستون ⭐️⭐️
—-
تلفن: 33539020-013

2

2. نام قالیشویی: پاکشوما ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 33602020-013

3

4. نام قالیشویی: پونل⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 09113831808

4

4. نام قالیشویی: آرتنوس ⭐️

تلفن: 09129523672

5

5. نام قالیشویی: حریر ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09112261892

6

7. نام قالیشویی: علی ⭐️
تلفن: 09112408084