قالیشویان پازیریکی گلستان

گلستان

1. نام قالیشویی: ساداتی⭐️⭐️⭐️
تلفن: 32326065-017


2. نام قالیشویی : سپید ⭐️
تلفن: 35843401-017


3. نام قالیشویی: صدف ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 35731083-017


4. نام قالیشویی: ایران ⭐️⭐️
تلفن: 09114843136

1
2
3
4
گلستان
1

1. نام قالیشویی: ساداتی⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 32326065-017

2

2. نام قالیشویی: سپید ⭐️
—-
تلفن: 35843401-017

3

3. نام قالیشویی: صدف ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 35731083-017

4

4. نام قالیشویی: ایران ⭐️⭐️
—-
تلفن: 09114843136