قالیشویان پازیریکی کردستان

قالیشویان استان کردستان

1. نام قالیشویی: کردستان ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09189754743


2. نام قالیشویی: سید صادق ⭐️
تلفن:  09187765661


3. نام قالیشویی: سولین سنندج ⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 35121365-087

1
2
3
کردستان
1

1. نام قالیشویی: کردستان ⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 09189754743

2

3. نام قالیشویی: سید صادق ⭐️
—-
تلفن:  09187765661

3

3. نام قالیشویی: سولین سنندج ⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 35121365-087