قالیشویان پازیریکی استان چهار محال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

1. نام قالیشویی: پاسارگاد⭐️⭐️
تلفن: 09138790428


2. نام قالیشویی: پازیریک⭐️
تلفن: 09136065003


3. نام قالیشویی: سینا⭐️
تلفن: 09136856255

1
2
3
و بختیاری
1

1. نام قالیشویی: پاسارگاد⭐️⭐️

تلفن: 09138790428

2

2. نام قالیشویی: پازیریک⭐️

تلفن: 09136065003

3

3. نام قالیشویی: سینا⭐️
تلفن: 09136856255