قالیشویان پازیریکی استان همدان

همدان

1. نام قالیشویی: قائم ⭐️
تلفن: 09187557335


2. نام قالیشویی : جمور⭐️⭐️
تلفن: 09387309091


3. نام قالیشویی: ترنج⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09123577416


4. نام قالیشویی: بهار همدان ⭐️⭐️
تلفن: 34504442-081

1
2
3
4
همدان
1

1. نام قالیشویی: قائم ⭐️

تلفن: 09187557335

2

3. نام قالیشویی : جمور⭐️⭐️

تلفن: 09387309091

3

3. نام قالیشویی: ترنج⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09123577416

4

4. نام قالیشویی: بهار همدان ⭐️⭐️

تلفن: 34504442-081