قالیشویان پازیریکی استان مرکزی

مرکزی

1. نام قالیشویی: پدیده شهر⭐️⭐️
تلفن: 33573535-086


2. نام قالیشویی: بانو⭐️⭐️
تلفن: 09183483134


3. نام قالیشویی: موسولو مرکزی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 45227778-086

1
2
3
مرکزی
1

1. نام قالیشویی: پدیده شهر⭐️⭐️

تلفن: 33573535-086

2

2. نام قالیشویی: بانو⭐️⭐️

تلفن: 09183483134

3

3. نام قالیشویی: موسولو مرکزی ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 45227778-086