قالیشویان پازیریکی مازندران

قالیشویی استان مازندران

1. نام قالیشویی: ارغوان آمل ⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 43116388-011


2. نام قالیشویی: دریا ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09113253281


3. نام قالیشویی: نمونه شمال ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09111579259


4. نام قالیشویی: سعید⭐️⭐️
تلفن: 09113253281


5. نام قالیشویی: کریم نژاد ⭐️⭐️
تلفن: 09119103680


6. نام قالیشویی: سلمان بابل ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 32272200-011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مازندران
1

1. نام قالیشویی: ارغوان ⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 43116388-011

2

2. نام قالیشویی: دریا ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09113253281

3

3. نام قالیشویی: نمونه شمال ⭐️⭐️⭐️
—-
تلفن: 34728555-011

4

4. نام قالیشویی: سعید⭐️⭐️

تلفن: 09112532529

5

5. نام قالیشویی: کریم نژاد ⭐️⭐️
—-
تلفن: 09119103680

6

6. نام قالیشویی بهاران ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09111144687

7

7. نام قالیشویی: آقا بابایی ⭐️⭐️

تلفن: 09112166523

8

8. نام قالیشویی: عنایتی ⭐️

تلفن: 09372261148

9

9. نام قالیشویی: ارکیده⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09122078505

10

10. نام قالیشویی: سلمان بابل ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 32272200-011