قالیشویان پازیریکی خوزستان

خوزستان

1. نام قالیشویی: مدرن کرخه⭐️⭐️
تلفن: 42625887-061


2. نام قالیشویی: راوند⭐️
تلفن: 09302509189


3. نام قالیشویی: صفی پور⭐️
تلفن: 09165033193


4. نام قالیشویی: فرش سفید⭐️
تلفن: 09168006088


5. نام قالیشویی: شیرمردی⭐️
تلفن: 09396356765


6. نام قالیشویی: امید خوزستان ⭐️
تلفن: 43649166-061

1
2
3
4
5
6
خوزستان
1

2. نام قالیشویی: مدرن کرخه⭐️⭐️

تلفن: 42625887-061

2

3. نام قالیشویی: راوند⭐️

تلفن: 09302509189

3

4. نام قالیشویی: صفی پور⭐️

تلفن: 09165033193

4

5. نام قالیشویی: فرش سفید⭐️

تلفن: 09168006088

5

7. نام قالیشویی: شیرمردی⭐️

تلفن: 09396356765

6

7. نام قالیشویی: امید خوزستان ⭐️

تلفن: 43649166-061