قالیشویان پازیریکی خوزستان

خوزستان

1. نام قالیشویی: ایرانمهر⭐️
تلفن: 09167542136


2. نام قالیشویی: مدرن کرخه⭐️⭐️
تلفن: 42625887-061


3. نام قالیشویی: راوند⭐️
تلفن: 09302509189


4. نام قالیشویی: صفی پور⭐️
تلفن: 09165033193


5. نام قالیشویی: فرش سفید⭐️
تلفن: 09168006088


6. نام قالیشویی: شیرمردی⭐️
تلفن: 09396356765


7. نام قالیشویی: امید خوزستان ⭐️
تلفن: 43649166-061

1
2
3
4
5
6
7
خوزستان
1

1. نام قالیشویی: ایرانمهر⭐️

تلفن: 09167542136

2

2. نام قالیشویی: مدرن کرخه⭐️⭐️

تلفن: 42625887-061

3

3. نام قالیشویی: راوند⭐️

تلفن: 09302509189

4

4. نام قالیشویی: صفی پور⭐️

تلفن: 09165033193

5

5. نام قالیشویی: فرش سفید⭐️

تلفن: 09168006088

6

7. نام قالیشویی: شیرمردی⭐️

تلفن: 09396356765

7

7. نام قالیشویی: امید خوزستان ⭐️

تلفن: 43649166-061