قالیشویان پازیریکی خراسان شمالی

خراسان شمالی

1. نام قالیشویی: نگین ⭐️
تلفن:


2. نام قالیشویی: سرچشمه ⭐️
تلفن: 09158869623


3. نام قالیشویی: تک ⭐️
تلفن: 09193324397

1
2
3
4
شمالی
1

1. نام قالیشویی: نگین ⭐️

تلفن: 32926668-058

2

2. نام قالیشویی: سرچشمه ⭐️

تلفن: 09158869623

3

3. نام قالیشویی: تک ⭐️

تلفن: 09193324397

4

4. نام قالیشویی: شهروند ⭐️
تلفن: 09394105894