قالیشویان پازیریک خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

1. نام قالیشویی: ایران⭐️⭐️
تلفن: 09155614593


2. نام قالیشویی: بیست ⭐️
تلفن: 09395615886


3. نام قالیشویی: مهرگان بیرجند ⭐️⭐️
تلفن: 09155620308


4. نام قالیشویی: پاتریس ⭐️⭐️
تلفن: 32440001-056


5. نام قالیشویی : ماهان ⭐️
تلفن: 09157419498

1
2
3
4
5
خراسان جنوبی
1

1. نام قالیشویی: ایران⭐️⭐️

تلفن: 09155614593

2

2. نام قالیشویی: بیست ⭐️
تلفن: 09395615886

3

3. نام قالیشویی: مهرگان ⭐️
—-
تلفن: 09155620308

4

4. نام قالیشویی: پاتریس ⭐️⭐️
—-
تلفن: 32440001-056

5

5. نام قالیشویی : ماهان ⭐️
تلفن: 09157419498