قالیشویان پازیریکی تهران

تهران

1. نام قالیشویی: ادیب ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 4704-021


2. نام قالیشویی: ایرانمهر ⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 22227424-021


3. نام قالیشویی: برتر
تلفن: 46802009-021


4. نام قالیشویی: فرش قرمز ⭐️⭐️
تلفن: 88886445-021


5. نام قالیشویی: شربت اوغلی ⭐️⭐️
تلفن: 1520-021


6. نام قالیشویی: شب چراغ
تلفن: 09305454245


7. نام قالیشویی: فراهانی⭐️⭐️
تلفن: 02136236017


8. نام قالیشویی: مروستی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09122088459


9. نام قالیشویی: مهباف ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09121219680


10. نام قالیشویی: بخششی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09127052512


11. نام قالیشویی: آرام⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09123652535


12. نام قالیشویی: آشتیانی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09121728891

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
تهران
1

1. نام قالیشویی: ادیب ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 4704-021

2

2. نام قالیشویی: ایرانمهر ⭐️⭐️⭐️⭐️

تلفن: 22227424-021

3

3. نام قالیشویی: برتر

تلفن: 46802009-021

4

4. نام قالیشویی: فرش قرمز ⭐️⭐️

تلفن: 88886445-021

5

5. نام قالیشویی: ادیب ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
تلفن: 4704

6

6. نام قالیشویی: شب چراغ

تلفن: 09305454245

7

7. نام قالیشویی: فراهانی

تلفن: 02136236017

8

8. نام قالیشویی: مروستی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09122088459

9

9. نام قالیشویی: مهباف ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09121219680

10

10. نام قالیشویی: بخششی ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09127052512

11

11. نام قالیشویی: آرام⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09123652535

12

12. نام قالیشویی: آشتیانی ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09121728891