قالیشویان پازیریکی استان اصفهان

اصفهان

1. نام قالیشویی: مروارید ⭐️⭐️
تلفن: 09132317191


2. نام قالیشویی: تر و تمیز⭐️⭐️
تلفن: 09131193562


3. نام قالیشویی: افضل⭐️
تلفن: 09139233850


4. نام قالیشویی: ایلیا ⭐️⭐️⭐️
تلفن: 03136828738


5. نام قالیشویی: توحید⭐️
تلفن: 09131358433


6. نام قالیشویی: فیروزی⭐️
تلفن: 09390837195


7. نام قالیشویی: مویدی⭐️⭐️⭐️
تلفن: 09131007640


8. نام قالیشویی: میلاد⭐️
تلفن: 09133210047


9. نام قالیشویی: سپهر⭐️
تلفن: 09135709001


10. نام قالیشویی: نگین کویر ⭐️
تلفن: 09133128387


11. نام قالیشویی: نقش جهان ⭐️
تلفن: 09137178013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

1. نام قالیشویی: مروارید ⭐️⭐️

تلفن: 09132317191

2

2. نام قالیشویی: تر و تمیز⭐️⭐️

تلفن: 09131193562

3

4. نام قالیشویی: افضل⭐️

تلفن: 09139233850

4

5. نام قالیشویی: ایلیا ⭐️⭐️⭐️

تلفن: 03136828738

5

6. نام قالیشویی: توحید⭐️

تلفن: 09131358433

6

7. نام قالیشویی: فیروزی⭐️

تلفن: 09390837195

7

8. نام قالیشویی: مویدی⭐️⭐️⭐️

تلفن: 09131007640

8

9. نام قالیشویی: میلاد⭐️

تلفن: 09133210047

9

10. نام قالیشویی: سپهر⭐️

تلفن: 09135709001

10

11. نام قالیشویی: نگین کویر ⭐️

تلفن: 09133128387

11

12. نام قالیشویی: نقش جهان ⭐️

تلفن: 09137178013

12

13. نام قالیشویی: پیر بکران ⭐️

تلفن: 09137178013